Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

Tue, 29/10/2019 - 08:28

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

  • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย 
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

Mon, 27/11/2017 - 08:55

“ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ”
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒
น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย นายทศพร จันทรประวัติ
นายอำเภอทุ่งสง
---------------------------------------
ชมรมช่างภาพอาสาเมืองทุ่งสง
ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง, เทศบาลทุ่งสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
SCG, บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้

Mon, 10/04/2017 - 15:15

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม‎กิจกรรมการกุศล‬ "เดิน-วิ่ง Sci-Tech ฟันรัน ครั้งที่ 1"

Tue, 29/03/2016 - 13:27

ขอเชิญเข้าร่วม‎กิจกรรมการกุศล‬ "เดิน-วิ่ง Sci-Tech ฟันรัน ครั้งที่ 1"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

Sun, 02/08/2015 - 23:32

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
  2. ระเบียบการแข่งขัน
  3. นิทรรศการแต่ละสาขา
  4. ใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

Tue, 15/07/2014 - 10:34
เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พบกิจกรรมมากมาย
**การบรรยายพิเศษ >> "นิติวิทยาศาสตร์กับการล่าหาความจริง" โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ข่าวประชาสัมพันธ์