Get Adobe Flash player

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

 ประวัติความเป็นมา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดการเรียนการสอนในปี 2547 โดยมีการเปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ) แผนการรับ หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอนผลการเรียน 2 ปีต่อเนื่อง และ ภาคพิเศษสมทบ เสาร์-อาทิตย์  โดยมีอาจารย์ประจำ จำนวน 12 คน และ บุคลากร 2 คน มีอาคารโรงงานทั้งหมด  3 หลัง และห้องปฏิบัติการ 6 ห้อง ห้องเรียนบรรยายจำนวน 3 ห้อง สถานที่ตั้ง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 สัญลักษณ์

 สีประจำสาขา

สีเลือดหมู

 วิสัยทัศน์

1.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรม

2.  สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

3.  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณวุฒิ

4.  บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

5.  ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 พันธะกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรม

2.  สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

3.  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณวุฒิ

4.  บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

5.  ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 เป้าหมาย

1.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรม  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

2.  มีงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

3.  มีโครงการหรือกิจบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

 เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีมีคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงานและสังคม

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม

3. พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรให้มีสัดส่วน เอก-โท เพิ่มขึ้น

4. สนับสนุนอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

6. มีจำนวนกิจกรรมด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม